“Fikri Mülkiyet Hukuku”, iktisadi değer taşıyan fikri emek ürünlerini koruyan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, sanatsal ifadelerin ve yaratıcılığın yasal olarak korunmasını amaçlayan ve bilgisayar programları ile veri tabanlarını da içeren “Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku”nu, icat edilen yeni teknolojilere ve usullere hukuki güvence sağlayan “Patent Hukuku”nu, görme duyusu ile algılanan ve kişide estetik bir etki yaratan şekil, desen, renk veya bunların birleşimlerini koruyan “Endüstriyel Tasarım Hukuku”nu, ticari sembol ve şekillerin haksız kullanımlarını önleyici hukuki kuralları düzenleyen “Marka Hukuku”nu ve bunların yanında “yarı iletkenlerin topoğrafyaları”nı, “alan adları”nı, “coğrafi ad ve işaretleri” ve “açıklanmamış bilgileri” kapsamaktadır. Bununla birlikte gerek uygulamada gerekse doktrinde Fikir ve Sanat Eserleri üzerindeki haklar “Fikri Haklar” olarak, bunun dışında kalan diğer fikri ürünler üzerindeki haklar ise “Sınai Haklar” olarak anılmaktadır.

Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri mülkiyet hukuku; telif hakları olarak da bilinen fikir ve sanat eserleri (copyrights) ve sınai mülkiyet hakları şeklinde iki ana kategoriye ayrılmaktadır.

Telif hakları, eserin meydana getirilmesiyle kendiliğinden doğar. Bunun için bildirim ya da tescil gibi bir prosedüre ihtiyaç bulunmamaktadır. Buna karşılık patent, faydalı model, marka ve tasarım gibi sınaî mülkiyet kategorisinde yer alan haklar Türk Patent Enstitüsü (TPE) gibi bir idari kurumda tescil ettirilmelidir.

Fikri Mülkiyet, Avrupa Birliğine giriş sürecinde bulunan ülkemiz için hukukun uyumlaştırılması çalışmalarının yoğunlaştığı bir odak noktası olarak karşımıza çıkmaktadır. Fikri Mülkiyet Hukuku içerisinde 5 ana başlık bulunmaktadır; bunlar, İlmi ve Sanat Eserleri, Musiki Eserleri, Güzel Sanatlar Eserleri, Sinema Eserleri İşlenmeleri olarak adlandırılmıştır.

İstanbul hukuk büroları, “Fikri Mülkiyet Hukuku” kapsamında; Markanın Hükümsüzlüğü, Patentin Hükümsüzlüğü, Faydalı Modelin Hükümsüzlüğü, Fikri Mülkiyet Hukukuna ilişkin Tazminat, FSEK ile ilişkili davaları yürütmektedir. Fikri Mülkiyet Hukukuna ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, firmalara eğitim hizmetlerinin verilmesi, savcılık işlerinin yürütülmesi ve Fikri Hakların Uluslararası düzlemde korunmaları konularında çalışmalar yapmaktadırlar.