Ülkemizde standardı meydana getiren hususlarda, üretime yeterlilik belgesi almaya hak kazanmış kuruluşların söz konusu mamullerinin, alakalı Türk Standartlarına uygunluğunu gösteren ve yapılan anlaşma ile TSE markasının faaliyet hakkı verilerek şirket adına oluşturulan, üzerinde TSE amblemini kullanacak mamullerin ticari markasını, sınıfını, cinsini, türünü ve tipini belirten, geçerlilik süresi bir sene ile sınırlı olan belgedir.

TSE markası; üzerine yada ambalajına yerleştirildiği mamullerin alakalı Türk Standardına göre üretilip piyasaya konulduklarını belirten ve akdedilen anlaşma kapsamında faaliyet ettirilebilen, 556 sayılı Markaların işletilmesi hususunda Kanun Hükmünde Kararnameye göre beş ayrı türde tescil edilen monogramlardır.

Türk Standartları Enstitüsü‘ne yapılan başvurular analiz edilip uygun görülürse, üretim alanında analiz yapılmak üzere heyet yetkilendirilir.Analiz heyeti, üretim alanında;ekipman, tesis, personel ve kalite ağı yönünden analiz gerçekleştirir.Analiz sonucunda kurumun yeterli görünmesi durumunda, örnekler alınır.Alakalı Türk Standardına göre örnekler deney ve muayenelere tabi tutulur.Üretim alanı analiz sonuçları, Deney Raporları ve Muayene Enstitüsü’nün Belgelendirme Komisyonu tarafından görüşülüp karara bağlanır.

TSE markasını faaliyet hakkı verilmesi kararı alınmış ise, kurum ile Enstitü arasında noter eşliğinde Türk Standartları Enstitüsü Markası Kullanma anlaşması imzalanır.Kuruma üretim alanının yeterliliğini belirten İmalata Yeterlilik Belgesi, mamullerinin Türk Standardına uygunluğunu belirten Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi verilir.Kuruma gerçekleştirilen incelemeyle alakalı olarak;maktu belge, inceleme, muayene ve deney fiyatları işletilir, alakalı fiyat müracaat aşamasında alınan avans ücretinden tahsis edilir.Türk Standartları Enstitüsü belgesine sahip olmuş kurumlar, her sene ocak ayında, bir önceki seneye ait TSE markalı olarak sattığı mamulün brüt satış tutarını Enstitü’ye bildirir.Bu tutar üzerinden TSE Marka Kullanma Ücret Çizelgesine uygun şekilde (her sene tekrardan belirlenmektedir) işleyecek faturayı Enstitü’ye ödemekle yükümlüdür.

TSE Belgesinin Yararları Nelerdir?

• Maliyette düşüş- ticarette artış,
• Pazara ulaşmada kolaylık,
• Pazarda hız,
• Tüketici nezdinde güven,
• Güvenli ürünün garantisi,
• Kamu ve özel sektör ihalelerinde avantaj,

Türk Standardlarına Uygunluk Belgelendirmesi nasıl yapılır?

• Üretim yerinde kalite kontrol yeteneği ile bunların devamlılığını garanti altına alan bir sisteminin tesis edilip edilmediğinin tespiti için üretim yeri incelemesi yapılır,
• İlgili Standardın öngördüğü muayene ve deneyler gerçekleştirilir,
• Muayene ve deney sonuçları ile üretim yeri incelemesi sonucunun uygun bulunması durumunda, geçerlilik süresi 1 (bir) yıl olan Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi verilir.

Türk Standardlarına Uygunluk Belgesinin devamlılığı nasıl sağlanır?

• Ara kontrol amacıyla TSE tarafından belirlenen aralıklarla üretim yeri incelemesi yapılarak gerekli görülürse üretim yerinden ve/veya piyasadan numune alınarak gerekli görülen muayene ve deneyler yapılır.
• Bu işlemlerin sonucunda belgelendirme şartlarından sapma yoksa belgenin geçerliliği devam eder.